Contributor Chen Baoqin
Export | Feedback | Map | Network | Print
Gender Female
Functions Actor
Events

Actor

Ding Cuihua - Actor

Li Fuzhong - Actor

Cheng Goulud - Actor

Zhang Guozhi - Actor

Guo Haiting - Actor

Kong Haiwa - Actor

Zhu Hongfa - Actor

Ye Jiangxiang - Actor

Ai Jinmai - Actor

Han Junkui - Actor

Han Junming - Actor

Luo Liankun - Actor

Zhang Licai - Actor

Zhang Ling - Actor

Zhong Liushun - Actor

Wu Liyan - Actor

Zhao Liyong - Actor

Ma Miaofang - Actor

Wang Pengyun - Actor

Ji Penlin - Actor

Xu Shaoliang - Actor

Gong Suping - Actor

Huang Xiaoci - Actor

Huang Xiaoping - Actor

Whang Xinnong - Actor

Jiang Yan - Actor

Jiang Yanling - Actor

Li Yong Cai - Actor

Bian Youcai - Designer

Zhao Yuan - Director

Li Zhiyu - Actor

Dong Zude - Actor

Clifford Hocking Enterprises Pty Ltd

Playbox Theatre Company

The Australian Elizabethan Theatre Trust

The Jiangsu Peking Opera Theatre Company

Identifier 474888